Voorwaarden fysiotherapie Medisport

Klachten

Indien je niet tevreden bent of een klacht hebt over de bejegening door of behandeling van jouw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kun je dit melden aan je fysiotherapeut of een van zijn/haar collega’s. Je klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Huisregels Fysiotherapie Medisports

 • Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wil je jouw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? Je kunt de auto parkeren binnen de parkeervakken.
 • Wanneer je reeds een afspraak heeft, hoef je je niet meer te melden bij de receptie, maar kun je in de wachtruimte plaatsnemen. Jouw fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer je 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van je behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meld je dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • Niet reanimeren: Je bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij je een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op je lichaam draagt. Deze kun je aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl), Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (www.nvve.nl).
 • Fysiotherapie Medisports BV maakt gebruik van een klachten regelement. Je kunt je met een klacht melden bij één van de medewerkers.
 • Fysiotherapie Medisports maakt gebruik van een privacyreglement.

Privacyreglement

Je fysiotherapeut houdt, om jouw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het regelement mag je te allen tijde op de praktijk inzien.

Prijslijst Fysiotherapie bv

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2017, de volgende tarieven in rekening:

Code Omschrijving Prijs Per
1000 reguliere zitting 30,00 Zitting
1001 Zitting inclusief toeslag aan huis 40,00 Zitting
1200 Zitting manuele therapie 42,00 Zitting
1201 Zitting manuele therapie inclusief toeslag aan huis 52,00 Zitting
1303 Groepszitting specifieke behandeling 4 personen 20,00 Uur
1304 Groepszitting specifieke behandeling 5 t/m 10 personen 24,50 90 min
1864 Screening en intake onderzoek fysiotherapie 40,00 Zitting
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 40,00 Zitting
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 50,00 Zitting
0000 Eigen bijdrage ESWT, (vanaf 2de behandeling) 15,00 Zitting
1960 Niet nagekomen afspraak * 22,25 Zitting
7000 Verslag schadeverzekeraar 30,00 Zitting
1901 Langdurige rapportage fysiotherapie 60,00 Zitting
    BTW: Geen  

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Medisports bv

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie Medisports bv. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

 1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 2. De patiënt dient bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen.
 3. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
 5. De declaraties van de fysiotherapeut van Fysiotherapie Medisport bv dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 6. Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal de patiënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan volgt een betalingsherinnering per aangetekende post, die verhoogd wordt met administratiekosten wettelijke rente.
 7. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.